Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Den styrkede pædagogiske læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan skal give rum for alle børns leg, læring og udvikling

Læs om den styrkede læreplan

Om arbejdet med de 6 temaer og 12 mål

Skriv tekst her ...

Alsidig personlig udvikling

Læringstegn for 0-2 årige

Læringstegnene er formuleret som konkrete kompetencer og erfaringer uden egentlige slutmål, fordi grundtanken er, at alle børn skal forblive i en læringsproces, og dermed blive så dygtige de kan. Under hvert læringstegn er opremset en række eksempler på, hvordan effekten af det pædagogiske arbejde kan komme til udtryk hos børnene.

Engagement
Eksempelvis: Være vedholdende. Være målrettet. Ignorere forstyrrelser. Fastholde opmærksomhed. Være med. Viser aktivt genkendelse. Bidrager til aktiviteter. Være aktivt deltagende.

Tilknytning og adskillelse
Eksempelvis: Vinke, smile eller græde når forældre kommer og går. Lade sig trøste og hjælpe af andre. Reagere på at ting eller personer forsvinder og kommer tilbage i synsfeltet. Forlade og vende tilbage til kendte voksne. Genkende andre børn i gruppen. Mestre overgange mellem aktiviteter f.eks. fra projektgruppe til basisgruppe.

Psykisk robusthed
Eksempelvis: Række ud. Skubbe væk. Forsøge flere gange. Bevæge sig ud i nye omgivelser. Uopfordret give udtryk for ønsker og behov. Behovsudsætte. Kontrollere impulser. Udvise mod til at prøve og undersøge nyt. Vedgå sine følelser. Håndtere frustrationer f.eks. når andre ikke er enige

Lære at lære
Eksempelvis: Turde prøve igen. Turde famle og ’gå på opdagelse’. Eksperimentere og øve sig. Bruge og forstå en medierende figur. Være opfindsom og kreativ og bruge kendte ting på nye måder. Kunne stille spørgsmål. Opdage sin egen læring efter at have øvet sig: ”Nu har jeg lært mig…”

Gåpåmod
Eksempelvis: Være nysgerrig. Tage initiativ og forfølge ideer. Få ideer til at klare ændrede omstændigheder. Turde ’gå sine egne veje’. Være modig.

Selvforståelse
Eksempelvis: Sige til og fra. Genkende sig selv i spejl og på billeder. Kende forskel på sig selv og andre. ’Lade som om’ – noget er noget andet, end det er. Vise stolthed over egne handlinger. Blive flov over sig selv. Have bevidsthed om egen kunnen.

Selvhjulpenhed
Eksempelvis: Spise selv på eget initiativ. Hjælpe til med påklædning. Vise interesse for håndvask og toiletbesøg. Tage tøj af og på selv (delvist eller helt). Kende tings plads. Deltage af sig selv i oprydning. Lægge og hænge eget tøj på plads. Handle selvstændigt.

At ræsonnere
Eksempelvis: Hente relevante genstande til leg eller aktivitet. Placere legetøj på rette plads efter brug. Vise hvilket overtøj, der er relevant i forhold til vejret.

Læringstegn for 3-6 årige

Læringstegnene er formuleret som konkrete kompetencer og erfaringer uden egentlige slutmål, fordi grundtanken er, at alle børn skal forblive i en læringsproces, og dermed blive så dygtige de kan. Under hvert læringstegn er opremset en række eksempler på, hvordan effekten af det pædagogiske arbejde kan komme til udtryk hos børnene.

Engagement
Eksempelvis: Sætte, fastholde og nå mål. Være vedholdende. Ignorere forstyrrelser og fastholde opmærksomheden.  Være bidragene. Være aktivt deltagende

Psykisk robusthed
Eksempelvis: Indgå i ukendte relationer og aktiviteter. Tage initiativ til at gøre noget andet. Vedgå sig sine følelser og meninger. Håndtere modstand. Sætte grænser for sig selv og andre. Argumentere for ønsker og behov.

Lære at lære
Eksempelvis: Turde begå fejl. Turde famle, eksperimentere og øve sig. Arbejde med hypoteser. Være innovativ og kreativ og bruge kendte ting på nye måder. Kunne undre sig. Kunne stille spørgsmål. Reflektere over egen læring: ”Hvad er jeg i gang med at lære mig? Hvor langt er jeg nået? Hvad er mit næste skridt?”

Gåpåmod
Eksempelvis: Være nysgerrig. Tage initiativ. Få idéer, planlægge idéer, udføre idéer, vurdere og om nødvendigt justere idéer. Kan håndtere ændrede omstændigheder.Turde ’gå sine egne veje’. Være modig.Tage beslutninger.

Selvforståelse
Eksempelvis: Spille forskellige roller. Være opmærksom på egne følelser og reaktioner. Være bevidst om egne styrker og udviklingsmuligheder. Være optaget af kønsforskelle. Evne kritisk tænkning ex. ved at undre sig, stille spørgsmål og selv reflektere, ikke tro på alt hvad folk siger.

Selvhjulpenhed
Eksemempelvis: Uopfordret gå på toilettet og vaske hænder. Uopfordret klæde sig på til en given situation. Handle selvstændigt. Hente materialer der passer til en given situation. Deltage af sig selv i oprydning. Forklare sin intention og plan for leg eller brug af materialer. Løse problemer sammen med andre børn uafhængig af voksne.

At ræsonnere
Eksempelvis: Italesætte hvilke tøjdele der skal på først og sidst ved påklædning. Forklare at dette vejr fordrer denne påklædning. Dele lige med en anden. Fortælle hvilke genstande der bruges i hvilke situationer. Kende forskel på er sket og skal ske.

Social udvikling

Læringstegn for 0-2 årige

Læringstegnene er formuleret som konkrete kompetencer og erfaringer uden egentlige slutmål, fordi grundtanken er, at alle børn skal forblive i en læringsproces, og dermed blive så dygtige de kan. Under hvert læringstegn er opremset en række eksempler på, hvordan effekten af det pædagogiske arbejde kan komme til udtryk hos børnene.

Deltagelse og medindflydelse
Eksempelvis: Vælge mellem flere muligheder. Forbinde en handling med en reaktion. Viser genkendelse af betydningsfulde børn og voksne ved at pege eller smile. Være opsøgende ift. andre. Udtrykke ønske om at være med i fællesskabet. Overholde aftaler og regler i adfærd, spil og leg.

Kommunikation med følelser
Eksempelvis: Udtrykke sig med forskellige kropsholdninger og bevægelser; pege mv. Give respons med forskellige ansigtsudtryk. Kommunikere med lyde, latter eller gråd over for andre. More sig. Udtrykke følelser med kropssprog og ord. Give respons på ængstelse og glæde. Vise ønsker og behov insisterende.

At indgå i relationer med andre
Eksempelvis: Kigge på det andre kigger på og gør. Have fælles opmærksomhed og se på det fælles tredje. Efterligne lyde, bevægelser og ansigtsudtryk. Tage initiativ til deltagelse og kontakt med andre. Indgå tætte relationer og venskaber. Vente på tur. Dele med andre f.eks. om en tablet. Fortælle andre hvad de må og ikke må. Uopfordret støtte og hjælpe andre. Have blik for hvad andre kan og sætte det i spil. Håndtere konflikter.

Læringstegn for 3-6 årige
Læringstegnene er formuleret som konkrete kompetencer og erfaringer uden egentlige slutmål, fordi grundtanken er, at alle børn skal forblive i en læringsproces, og dermed blive så dygtige de kan. Under hvert læringstegn er opremset en række eksempler på, hvordan effekten af det pædagogiske arbejde kan komme til udtryk hos børnene.

Deltagelse og medindflydelse
Eksempelvis: Forbinde en handling med en reaktion. Skifte mellem forskellige regelsæt. Forholde sig til en situation fra flere synsvinkler. Samarbejde og søge fælles løsninger, forhandle og indgå kompromiser. Indgå, forstå, forklare og overholde aftaler og spilleregler.

Kommunikation med følelser
Eksempelvis: Give respons med forskellige ansigtsudtryk. More sig. Udtrykke følelser med kropssprog og ord. Forbinde følelsernes navne; sur, glad, vred, bange med de rette kropslige udtryk. Tale med andre om tanker og følelser. Give respons på ængstelse og glæde. Vise ønsker og behov insisterende. Forbinde årsag og følelser

At indgå i relationer med andre
Eksempelvis: Tage kontakt til andre. Mestre overgange fra en aktivitet til en anden. Opfordre til leg. Have fælles opmærksomhed på det fælles tredje. Deltage i leg med en eller flere. Invitere andre med i fællesskabet. Indgå i komplicerede rollelege og udvise social fantasi. Byde ind. Omtale andre med respekt. Tage andre børn i forsvar. Uopfordret støtte og hjælpe andre. Være loyal. Trøste. Etablere venskaber. Blive gode venner igen, uanset uenigheder. Udtale og vise forståelse for andres adfærd og ytringer. Have blik for hvad andre kan og få det i spil.

Kommunikation og sprog

Læringstegn for 0-2 årige

Læringstegnene er formuleret som konkrete kompetencer og erfaringer uden egentlige slutmål, fordi grundtanken er, at alle børn skal forblive i en læringsproces, og dermed blive så dygtige de kan. Under hvert læringstegn er opremset en række eksempler på, hvordan effekten af det pædagogiske arbejde kan komme til udtryk hos børnene.

At kommunikere med omverdenen
Eksempelvis: Etablere kontakt ved at pege. Søge øjenkontakt. Forstå simple direkte eller indirekte henvendelser. Tage initiativ til dialog med lyde og ord. Kombinere fagter og talesprog. Anvende og afkode kropssprog, gestik og mimik. Give andre plads i samtalen og tage tur. Anvende to- til fem-ords sætninger. Benytte forskellige digitale redskaber til at skabe dialog.

Lydlig opmærksomhed
Eksempelvis: Høre og genkende lyde. Forbinde lyde med bestemte ting. Lytte sig frem til at finde ting, der giver en lyd. Lege med digitale lydbilleder.

Narrative kompetencer
Eksempelvis: Udpege objekter i pege- eller oplæsningsbog. Hente genstande, som beskrives i en fortælling. Have en nysgerrighed i forhold til at fortælle historie. Lave fjolleord. Deltage i snakken om historien i bogen. Fortælle en fantasihistorie. I et vist omfang referere indholdet i en fortalt historie. Fortælle om sine oplevelser.

Sprogets form og regler
Eksempelvis: Efterligne sprogmelodi. Sige korte sætninger. Forstå og anvende stemmens betoning. Bruge sproglige korrekte endelser. Forstå rumlige begreber; foran, bagved, ovenpå, nedenunder mv. Selv bruge rumlige begreber; over, under, i, på mv.

Skriftsprog
Eksempelvis: Genkende bogstavet i sit eget og forældres navne. Interessere sig for bøger. Genkende sange og rim ud fra billeder. Tegne-skrive kruseduller og genkendelige former. Afkode ord, symboler og logoer.

Talesprog
Eksempelvis: Udpege kropsdele og hverdagsting på opfordring. Øge ordforrådet. Gentage sætninger på flere ord. Variere og nuancere talesproget (et træ er ikke kun et træ, men det store grønne træ med røde æbler). Sætte ord på hverdagshandlinger. Øge kendskabet til ords betydning(er).

Læringstegn for 3-6 årige

Læringstegnene er formuleret som konkrete kompetencer og erfaringer uden egentlige slutmål, fordi grundtanken er, at alle børn skal forblive i en læringsproces, og dermed blive så dygtige de kan. Under hvert læringstegn er opremset en række eksempler på, hvordan effekten af det pædagogiske arbejde kan komme til udtryk hos børnene.

At kommunikere med omverdenen
Eksempelvis: Indgå i relationer og lege. Benytte kropssprog i overensstemmelse med en given situation. Bruge sproget situationsafhængigt. Etablere kontakt. Følge kollektive beskeder. Forstå og benytte forskellige digitale redskaber. Sikre sammenhæng mellem udsagn, betoning og gestik. Indgå i et fællesskab ved bl.a. at give plads til andre og skiftes til at tale. Fastholde et emne i samtalen. Sige lange komplekse sætninger med forklaringer. Håndtere problemer og konflikter ved hjælp af sproget.

Lydlig opmærksomhed
Eksempelvis: Høre at ord rimer. Opdele og sammensætte ord. Høre ord der starter med den samme lyd. Eksperimentere med digitale lydbilleder. Finde på ord der rimer. Skelne instrumenter fra hinanden. Vrøvle fantasifuldt med ord Eksempelvis: Fortælle om noget der skal finde sted. Genfortælle en hændelse med hvem, hvad og hvorfor. More sig over enkle eksempler på sproglig humor og underfundighed. Finde og beskrive personer og omgivelser i en historie. Dele tanker og idéer med andre. Organisere en fortælling med en start, midte og slutning. Fortælle både personlige og fiktive historier.

Sprogets form og regler
Eksempelvis: Bruge rumlige begreber aktivt; over, under, i, på mv. Benytte datid og fremtid. Anvende ”fordi, ”og”, ”eller”. Bruge længere og mere detaljerede sætninger. Anvende grammatisk korrekte sætninger.

Skriftsprog
Eksempelvis: Forstå at skrevne ord har en betydning. Benytte ord, tal og bogstaver i leg. Forstå forskellen på billeder og ord. Genkende og forstå symboler og tegn i det offentlige rum. Skrive genkendelige bogstaver og tal. Forstå at man på dansk læser fra venstre mod højre og oppefra og ned. Genfinde ord i skreven tekst.

Talesprog
Eksempelvis: Øge ordforrådet, nuancere sproget og kendskabet til ords betydning(er). Anvende overbegreber og underbegreber. Benytte talemåder og ordsprog i rette sammenhænge. Sætte ord på følelser; flov, bekymret, forbavset mv. Benytte ord der har med tid at gøre; først, bagefter mv. Forstå at ord kan have flere betydninger. Dele drømme, fantasier, meninger mv.

Krop, sanser og bevægelse

Læringstegn for 0-2 årige

Læringstegnene er formuleret som konkrete kompetencer og erfaringer uden egentlige slutmål, fordi grundtanken er, at alle børn skal forblive i en læringsproces, og dermed blive så dygtige de kan. Under hvert læringstegn er opremset en række eksempler på, hvordan effekten af det pædagogiske arbejde kan komme til udtryk hos børnene.

Ro i kroppen
Eksempelvis: Finde nydelse i ro. Kunne være stille sammen. Indgå i simple yoga og meditationsøvelser fx drømmerejse i eget indre.

Kendskab til egen krop og kroppens behov
Eksempelvis: Udpege egne og andres kropsdele (næse, hoved, mave mv.). Tegne et simpelt menneske. Udtrykke sult og mæthed. Vaske hænder før måltid, efter toiletbesøg mv. Kende sit køn. Give udtryk for ’for varmt’/’for koldt’. Have opmærksomhed på ’at vokse’.

Kropslig integritet
Eksempelvis: Udtrykke stemninger og følelser gennem kroppen. Sætte grænser for kropslig nærhed. Respektere andres fysiske grænser.

Grovmotoriske færdigheder
Eksempelvis: Bruge kroppen. Begyndende mestring af grundbevægelserne enkeltvis; trille, krybe, kravle, gå mv. Balancere. Klatre op. Gå på trappe. Gynge. Skubbe. Kaste og sparke til en bold.

Finmotoriske færdigheder
Eksempelvis: Anvende pincetgreb. Håndtere simple redskaber; ske, gaffel, farveblyanter, pensel, saks.

Sansemotoriske færdigheder
Eksempelvis: Høre. Se. Lugte. Smage. Trille, gynge, have hovedet nedad mv. = vestibulærsansen (balancesansen). Registrere blød/hård og kold/varm mv. = taktilsansen (føle og berøringssansen). Hoppe, bevæge sig på trapper, bevæge sig til musik, kende kropsdeles placering, orientere sig i rummet. mv. = den kinæstetiske sans (rum- og retningssansen/ stilling- og bevægelsessansen).

Bevidsthed omkring mad
Eksempelvis: Røre, håndtere, dufte og smage rå og tilberedte madvarer. Deltage i madlavning. Have madmod.

Motorisk selvhjulpenhed
Eksempelvis: Tage initiativ til fysiske aktiviteter og udfordre sig selv f.eks. kravle op, kravle ned. Bevæge sig op og ned af bakke, trapper mv.. Tage tøj af og på. Dække bord. Klare en ’forhindring’ ved brug af et redskab.

Læringstegn for 3-6 årige

Læringstegnene er formuleret som konkrete kompetencer og erfaringer uden egentlige slutmål, fordi grundtanken er, at alle børn skal forblive i en læringsproces, og dermed blive så dygtige de kan. Under hvert læringstegn er opremset en række eksempler på, hvordan effekten af det pædagogiske arbejde kan komme til udtryk hos børnene.

Ro i kroppen
Eksempelvis: Finde nydelse i ro. Kunne være stille sammen. Indgå i yoga og meditationsøvelser, drømmerejse i eget indre.

Kendskab til egen krop og kroppens behov
Eksempelvis: Udpege egne og andres kropsdele (næsebor, lillefinger, knæhase, armhule mv.) Placere indre organer og kende enkelte funktioner (lunger, mavesæk mv). Tegne et menneske med mange detaljer. Vaske hænder før måltid, efter toiletbesøg mv. Kende følelsen af at være mæt, sulten, træt i kroppen, fryse og svede mv. Have begreb om relevant påklædning i forhold til vejret/årstiden. Kende solregler. Vide hvorfor søvn er vigtig.

Kropslig integritet
Eksempelvis: Udtrykke stemninger og følelser gennem kroppen. Sætte grænser for kropslig nærhed. Respektere andres grænser. Respektere at andre kan se anderledes ud.

Grovmotoriske færdigheder
Eksempelvis: Mestre grundbevægelserne enkeltvis og i kombinationer; hoppe, dreje, hinke, løbe, snurre, gribe, klatre. Lege bevægelseslege med digitale medier.

Finmotoriske færdigheder
Eksempelvis: Mestre pincetgreb. Håndtere redskaber på kompleks vis; blyant, pensel, køkkenredskaber, sav, saks mv. Håndtere flere redskaber samtidigt; kniv og gaffel mv.

Sansemotoriske færdigheder
Eksempelvis: Høre. Se. Lugte. Smage. Udtrykke sig om smagen og oplevelsen af mad mv. Slå koldbøtter, dreje rundt om sig selv mv. = vestibulærsansen (balancesansen). Nuanceret registrere kold/varm, hård/blød, modtage og give massage mv. = taktilsansen (føle og berøringssansen). Kaste ting med forskellig vægt, hælde fra en kande, finde vej i lokalområdet og i naturen mv. = den kinæstetiske sans (rum- og retningssansen/stillings- og bevægelsessansen).

Bevidsthed omkring mad
Eksempelvis: Have madmod. Vide hvad der giver en sund krop. Tilberede mad. Håndtere råvarer. Kende madretter.

Motorisk selvhjulpenhed
Eksempelvis: Selv tage tøj af og på. Deltage i fysiske aktiviteter med andre. Selv tage initiativ til fysiske aktiviteter. Mod på at prøve nyt med høj grad af selvstændighed. Klare en ’forhindring’ ved brug af et redskab.

Natur, udeliv og science

Læringstegn for 0-2 årige

Læringstegnene er formuleret som konkrete kompetencer og erfaringer uden egentlige slutmål, fordi grundtanken er, at alle børn skal forblive i en læringsproces, og dermed blive så dygtige de kan. Under hvert læringstegn er opremset en række eksempler på, hvordan effekten af det pædagogiske arbejde kan komme til udtryk hos børnene.

Viden om naturen
Eksempelvis: Undersøge naturen. Kigge i bøger om natur. Iagttage dyrs adfærd. Vide hvor (få) madvarer kommer fra. Registrere at planter kan vokse fra et frø. Kende flora, fauna, årstider, landskaber, vejr, de fire naturelementer mv. Vise respekt for naturen. Simpel klassificering af dyr og planter. Kendskab til himmellegemerne, til døgnets rytme.

Miljøbevidsthed
Eksempelvis: Slukke for vandet, når der vaskes hænder. Slukke lyset. Samle tabt affald op efter sig selv og hinanden. En begyndende opmærksomhed på bæredygtighed fx affaldssortering, madspild og dyrevelfærd.

At færdes og lege udenfor i al slags vejr
Eksempelvis: Være med glæde udenfor. Bruge sanserne i naturen; se, lytte, dufte, røre, smage mv. Lege med naturmaterialer; mudder, sand og vand, kogler, kviste mv. Udnytte årstidernes forskellighed til leg. Vise begejstring for naturen.

At udforske og eksperimentere
Eksempelvis: Flyde med materialer i vand. Bygge med forskellige materialer. Male med naturens materialer. Være nysgerrig, eksperimentere og observere. Efterspørge viden om dyr og naturfænomener. Dissekere dyr. Skille et apparat ad. Fryse vand og tø is. Opstille hypoteser (hvad-sker-der-hvis) eksempelvis når man kaster hhv. en pind eller en sten i vand, lader dej hæve udenfor eller i køleskabet, kurer på tør eller våd rutsjebane?

Matematisk forståelse
Eksempelvis: På opfordring gå til et bestemt sted. Skelne mellem modsætningspar (stor og lille mv.). Lege med begreber og systemer, former og positioner. Undersøge og lege med tal og mønstre. Anvende de rumlige færdigheder; lægge puslespil, kende forskel på oppe og nede, frembringe geometriske former mv. Beskrive legetøj med farver eller former. Sortere legetøj efter egenskab eller gruppe. Tegne et simpelt menneske.

Brug af teknologiske redskaber
Eksempelvis: Anvende teknologi til at supplere det analoge på et simpelt niveau. Nysgerrighed på at se sig selv på optaget film. Benytte apps. Bruge digitale medier så som elektronisk billedlotteri evt. med egne billeder. Anvende elektronisk mikroskop eller andre digitale redskaber til at udforske og undersøge. Optage og afspille film. Fotografere. Optage lyd.

Læringstegn for 3-6 årige

Læringstegnene er formuleret som konkrete kompetencer og erfaringer uden egentlige slutmål, fordi grundtanken er, at alle børn skal forblive i en læringsproces, og dermed blive så dygtige de kan. Under hvert læringstegn er opremset en række eksempler på, hvordan effekten af det pædagogiske arbejde kan komme til udtryk hos børnene.

Viden om naturen
Eksempelvis: Fortælle om dagens og årstidernes skiften. Have viden om flora, fauna, årstider, landskaber, vejr, naturelementerne. Faktuel viden og sprogbrug om dyr og planter i den natur, de færdes i og til naturen generelt. Forståelse for planters og dyrs vækst- og livsbetingelser. Klassificere (simpel) dyr og planter. Fortælle om dyrs levemåder og steder. Fortælle om planters vækst.

Miljøbevidsthed
Eksempelvis: Viden om bæredygtighed. Handle energibesparende i forhold til el, vand mv. Kunne affaldssortere. Have viden om årstidens frugt og grønt. Se sammenhæng mellem adfærd (menneskelige handlinger) og miljøet. Have viden om hvilke materialer, der kan nedbrydes i naturen. Have viden om klimavenlig mad. Kende til dyrevelfærd.

At færdes og lege udenfor i al slags vejr
Eksempelvis: Indsamle naturmaterialer. Være tilpas og aktiv i al slags vejr. Efterleve adfærdsregler i naturen og trafikken/offentlige rum. Være i mørke. Lyst til at røre ved og bruge naturen.

At udforske og eksperimentere
Eksempelvis: Iagttage dyr i naturen. Konstruere i forskellige materialer. Bruge naturfaglige undersøgelsesmetoder; at undre sig og søge forklaringer: (hvad sker hvis…? Stille nye spørgsmål - nye forklaringer). Opstille simple hypoteser og afprøve dem. Afsøge viden om dyr, miljø og naturfænomener. Benytte måleinstrumenter. Udvikle simple instrumenter. Lave små optegnelser af eksperimenter. Eksperimentere med sanseindtryk (lys, skygge, lyd mv.). Undersøge og forstå tiden – hvad er et minut når jeg løber, spiser, tæller.

Matematisk forståelse
Eksempelvis: Lege konstruktionslege. Tegne med mange detaljer. Undersøge og lege med og anvende begreber, systemer, former og positioner. Skelne mellem stor, mindre, mindst. Bruge kvantitetsord; mange eller alle. Kende mængder og størrelser. Bruge måleenheder. Undersøge, lege med og anvende tal, mængdebegreber, former og mønstre. Systematisere legetøj, naturmaterialer og køkkenredskaber mv. efter funktion, vægt, størrelse, materiale, form mv. Skelne model fra virkelighed. Lave simple modeller af virkeligheden. Kopiere figurer ud fra et billede eller et artefakt. Orientere sig i lokalområdet og i naturen. Anvende de spatiale færdigheder (rumlige); bedømme afstande mv. Aflæse kort. Benytte kompas.

Brug af teknologiske redskaber
Eksempelvis: Anvende digitale medier i leg og sociale aktiviteter. Anvende prismer, magneter mv. til udforskning og eksperimenter. Producere film. Redigere billeder. Bevæge sig efter en gps. Programmere og styre robotter. Udvikle apps. Forholde sig kritisk og etisk til at bruge digitale medier.

Kultur. Æstetik og fællesskab

Læringstegn for 0-2 årige

Læringstegnene er formuleret som konkrete kompetencer og erfaringer uden egentlige slutmål, fordi grundtanken er, at alle børn skal forblive i en læringsproces, og dermed blive så dygtige de kan. Under hvert læringstegn er opremset en række eksempler på, hvordan effekten af det pædagogiske arbejde kan komme til udtryk hos børnene.

Kunstneriske udtryksformer
Eksempelvis: Bevæge sig til musik og sang. Efterligne andres lyde og bevægelser. Deltage i kulturelle fællesskaber - såsom aktiv i dramalege, bage ’sandkager’ sammen, deltage aktivt i sanglege mv. Skabe forskellige udtryk – male, modellere mv., forskelligt ved hhv. høj musik, lav musik, forskellige genrer af musik mv. Være aktiv ved højtlæsning.

Fantasi
Eksempelvis: Lege ”som om” i dukkekrogslege. Bruge materialer til forskellige ting - såsom en klods som mad, stole som bus mv. Klæde sig ud. Instruere hvad de andre børn skal gøre. Igangsætte en leg. Fortælle en fantasihistorie. Skabe noget efter egen idé.

Skabende og kreativ praksis
Eksempelvis: Eksperimentere med forskellige materialer. Bruge redskaber til lave musik med. Glædes ved aktivt at fremstille genstande til udstillinger af egne værker. Undersøge det som er anderledes. Udtrykke sanselige og kropslige erfaringer med forskellige kunstneriske teknikker og redskaber såsom digitale medier, maling, sang, skuespil, computer. Finde på nye lege, danse, sange, ord mv. Løse en opgave på forskellige måder. Bruge redskaber til at hjælpe sig med.

Traditioner, ritualer og kulturelle værdier
Eksempelvis: Kende de mest almindelige sange knyttet til højtider. Lege noget fra de nære omgivelser. Kende og vise interesse for hvilke aktiviteter, der hører til traditioner som fødselsdag og højtider. Glædes ved at forberede og deltage i traditioner. Være nysgerrig på andres påklædning, sprog, adfærd. Være opmærksom på hvor egen kultur og traditioner adskiller sig fra andres familieformer, mad, måltider, boligform og indretning.

Etik og moral
Eksempelvis: Deles om legetøj, mad mv. Sige fra. Give udtryk for rigtig og forkert. Vide man ikke skal slå. Vide hvornår man skal være stille. Behandle dyr og planter med respekt.

Læringstegn for 3-6 årige

Læringstegnene er formuleret som konkrete kompetencer og erfaringer uden egentlige slutmål, fordi grundtanken er, at alle børn skal forblive i en læringsproces, og dermed blive så dygtige de kan. Under hvert læringstegn er opremset en række eksempler på, hvordan effekten af det pædagogiske arbejde kan komme til udtryk hos børnene.

Kunstneriske udtryksformer
Eksempelvis: Beskrive oplevelser med og fortolke musik, billedkunst, litteratur, teater mv. Se og høre forskel på nyt og gammelt, dansk og ikkedansk, virkelighed og utopi. Aktiv i drama og sanglege. Fortælle om oplevelser med billedkunst, litteratur, teater, sportsbegivenheder mv. Samtale om egne og andres kreative udtryk; billeder, dans, musik, foto mv.

Fantasi
Eksempelvis: Klæde sig ud. Opdigte historier til leg. Fortsætte på andres fortællinger. Igangsætte og organisere en leg. Identificere sin rolle i legen. Opsætte kulisser. Instruere andre børn. Lade sig instruere. Justere en leg. Vedligeholde en leg. Tilpasse legen til den virkelighed der er. Bruge virkeligheden i legen.

Skabende og kreativ praksis
Eksempelvis: Eksperimentere med forskellige former og materialer. Fortælle historier. Udtrykke sig gennem forskellige kunstneriske genrer og æstetiske udtryksformer. Give feedback på andre børns performance. Udvikle og fastholde regler sammen med andre i leg og spil. Udtrykke oplevelser og erfaringer gennem forskellige digitale medier og medieplatforme. Lave film. Lave musik. Skabe rolle- og regellege. Fortælle om følelser og idéer i forlængelse af forskellige kulturudtryk.

Traditioner, ritualer og kulturelle værdier
Eksempelvis: Kende forskel på hvordan man opfører sig hhv. i køkken, kirke, koncert mv. Kende aktiviteter der hører til højtider og livsbegivenheder og til traditionsbundne oplevelser, så som fodboldkamp mv. Være i stand til at bruge sin medbestemmelse i fællesskabet. Vide hvorfor vi fejrer jul, fastelavn, Sankt Hans mv. Fortælle om forskelle og ligheder i familieformer, mad, måltidstraditioner, etnicitet, boligindretning mv. Være bevidst om at der er forskel på regler, skikke, normer i forskellige familier. Have viden om historiske begivenheder.

Etik og moral
Eksempelvis: Begrunde med ord og vise med adfærd i tale og leg en optagethed af etiske dilemmaer såsom at bryde legeaftaler, såsom vide hvordan man undersøger om legetøj er ledigt, hvornår må man filme andre, skal man lege med alle? Skelne mellem sandhed og løgn, godt og ondt, fredfyldt og konfliktfyldt, hjælpe og sladre mv. Fastholde regler i samværet med andre i leg og spil. Behandle dyr og planter med respekt.